2014-11-24

Statut

Załącznik do uchwały Nr XLIII/716/2013
Rady Miejskie] w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2013r.

 

 

STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRUDNIKU

 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku zwany dalej „Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie przepisów:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594);

2/ ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);

3/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

 

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową stanowiącą gminną jednostkę organizacyjną.

 

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Prudnik, ul. Parkowa 4, a terenem jego działania obszar gminy Prudnik.

 

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Prudnika.

2.   Regulamin   organizacyjny   Ośrodka   wraz   ze   szczegółowym schematem organizacyjnym stanowiącym jego załącznik zatwierdza Burmistrz Prudnika.

 

§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem „Ośrodek Sportu i Rekreacji 48-200 Prudnik ul. Parkowa 4".

 

§ 6. Przedmiotem działalności podstawowej Ośrodka jest realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji w tym w szczególności:

1/ planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji i masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu;

2/ popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

3/ organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym;

4/ tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;

5/ prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka;

6/ koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów;

7/ współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim;

8/ współpraca z gminą w zakresie organizacji imprez na obiektach administrowanych przez Ośrodek.

 

§ 7. Ośrodek administruje następującymi obiektami:

1/ położonymi w Prudniku:

a/ stadionem sportowym przy ul. Kolejowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

b/ halą sportową przy ul. Łuczniczej,

c/ obiektem przy ul. Parkowej stanowiącym siedzibę Ośrodka oraz basen kryty,

d/ kąpieliskiem odkrytym wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Zwycięstwa,

e/ stadionem sportowym przy ul. Włoskiej,

f/ kompleksem sportowo - rekreacyjnym w Parku Miejskim, w skład którego wchodzą: boisko Orlik, korty tenisowe, plac rekreacji dziecięcej,

g/ boiskami wielofunkcyjnymi przy ul. Podgórnej,

2/ wielofunkcyjnymi ścieżkami rekreacyjnymi,

3/ Centrum Sportowym w Niemysłowicach,

4/ amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym w Moszczance,

5/ nieruchomościami stanowiącymi boiska sportowe w: Czyżowicach, Mieszkowicach, Niemysłowicach, Rudziczce, Moszczance, Łące Prudnickiej, Szybowicach wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

 

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Prudnika.

2. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Prudnika.

 

§ 9. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad mieniem ośrodka i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2/ reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3/ opracowywanie regulaminu pracy, regulaminu kontroli i obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz innych aktów dotyczących funkcjonowania Ośrodka;

4/ opracowywanie  i  przedkładanie  do  zatwierdzenia  Burmistrzowi Prudnika regulaminu   organizacyjnego   Ośrodka   wraz   ze   szczegółowym schematem organizacyjnym;

5/ wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 

§ 10. 1.W Ośrodku zatrudnia się pracowników zgodnie z regulaminem organizacyjnym i schematem organizacyjnym.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostki budżetowej, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w sposób określony w przepisach wykonawczych do ustawy oraz na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki

  statut.pdf 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się