2014-11-24

Statut

Załącznik do uchwały Nr XLIII/716/2013
Rady Miejskie] w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2013r.

 

 

STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRUDNIKU

 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku zwany dalej „Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie przepisów:
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594);

2/ ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);

3/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

 

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową stanowiącą gminną jednostkę organizacyjną.

 

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Prudnik, ul. Parkowa 4, a terenem jego działania obszar gminy Prudnik.

 

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Prudnika.

2.   Regulamin   organizacyjny   Ośrodka   wraz   ze   szczegółowym schematem organizacyjnym stanowiącym jego załącznik zatwierdza Burmistrz Prudnika.

 

§ 5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem „Ośrodek Sportu i Rekreacji 48-200 Prudnik ul. Parkowa 4".

 

§ 6. Przedmiotem działalności podstawowej Ośrodka jest realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji w tym w szczególności:

1/ planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji i masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu;

2/ popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

3/ organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym;

4/ tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;

5/ prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka;

6/ koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów;

7/ współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim;

8/ współpraca z gminą w zakresie organizacji imprez na obiektach administrowanych przez Ośrodek.

 

§ 7. Ośrodek administruje następującymi obiektami:

1/ położonymi w Prudniku:

a/ stadionem sportowym przy ul. Kolejowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

b/ halą sportową przy ul. Łuczniczej,

c/ obiektem przy ul. Parkowej stanowiącym siedzibę Ośrodka oraz basen kryty,

d/ kąpieliskiem odkrytym wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Zwycięstwa,

e/ stadionem sportowym przy ul. Włoskiej,

f/ kompleksem sportowo - rekreacyjnym w Parku Miejskim, w skład którego wchodzą: boisko Orlik, korty tenisowe, plac rekreacji dziecięcej,

g/ boiskami wielofunkcyjnymi przy ul. Podgórnej,

2/ wielofunkcyjnymi ścieżkami rekreacyjnymi,

3/ Centrum Sportowym w Niemysłowicach,

4/ amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym w Moszczance,

5/ nieruchomościami stanowiącymi boiska sportowe w: Czyżowicach, Mieszkowicach, Niemysłowicach, Rudziczce, Moszczance, Łące Prudnickiej, Szybowicach wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

 

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Prudnika.

2. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Prudnika.

 

§ 9. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad mieniem ośrodka i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2/ reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

3/ opracowywanie regulaminu pracy, regulaminu kontroli i obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz innych aktów dotyczących funkcjonowania Ośrodka;

4/ opracowywanie  i  przedkładanie  do  zatwierdzenia  Burmistrzowi Prudnika regulaminu   organizacyjnego   Ośrodka   wraz   ze   szczegółowym schematem organizacyjnym;

5/ wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 

§ 10. 1.W Ośrodku zatrudnia się pracowników zgodnie z regulaminem organizacyjnym i schematem organizacyjnym.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostki budżetowej, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w sposób określony w przepisach wykonawczych do ustawy oraz na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki

  statut.pdf 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz